K(l)eurig Kind vindt privacy belangrijk

K(l)eurig Kind, gevestigd aan Pelgrimstraat 50, te Gaanderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pelgrimstraat 50

+31641180477

7011 BL Gaanderen

info@kleurigkind.nl

S.C. van der Heiden is de Functionaris Gegevensbescherming van K(l)eurig Kind, zij is te bereiken via info@kleurigkind.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

K(l)eurig Kind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam*
– Adres*
– Telefoonnummer*
– E-mailadres*
– Geboorte datum kind*
– Medische gegevens van kind*

* Deze gegevens zijn bekend wanneer uw kind definitief is ingeschreven bij K(l)eurig Kind en is ten behoeve van de diensten die K(l)eurig Kind levert. .

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

K(l)eurig Kind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
– Data voor de controle van de organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

K(l)eurig Kind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden

K(l)eurig Kind verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren en delen van foto’s

K(l)eurig Kind maakt foto’s voor ouders om deze met ouders te delen zodat ouders weten wat er gebeurt en wat kinderen beleven. Dit biedt ondersteuning bij opvoeding en communicatie. Deze foto’s worden enkel bewaard zolang uw kind hier in de opvang is. Uitzondering zijn foto’s waar mijn eigen kinderen ook op staan. Deze foto’s worden enkel in privé archief bewaard. Indien er foto’s zijn waar meerdere kinderen op staan, worden deze met alle ouders gedeeld. Het is de ouders niet toegestaan deze foto’s (openbaar) te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door K(l)eurig Kind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kleurigkind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. K(l)eurig Kind wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

K(l)eurig kind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@kleurigkind.nl.